Program “Mój Prąd”

Mój Prąd to program, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Budżet programu to 1 miliard złotych.

Beneficjentem programu “Mój Prąd” są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warto wiedzieć!

Dofinansowaniem objęte być mogą prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne mocy od 2 do 10 kWp

Dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów kwalifikowanych zabudowy instalacji PV, ale nie więcej niż 5000 PLN na instalację

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami poniesione po 23 lipca 2019 r

Pytania i odpowiedzi

(za stroną nfosigw.gov.pl)

Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie?

Nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.

Czy dotacja w pp Mój Prąd jest opodatkowana?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 9 września 2019 r. dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd przeznaczone na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych służących jednorodzinnym budynkom mieszkalnym, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym.

Zwracamy też uwagę, że w dniu 11 września br. sejm przyjął kolejne poprawki do ustawy o PIT, które m.in. pozwolą na zwolnienie z podatku dla osób fizycznych wszystkich dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek otrzymane z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a także wprowadzą jednolitą – 8 procentową stawkę VAT dla domowych instalacji fotowoltaicznych, niezależnie od miejsca ich instalacji. Do tej pory instalacje dachowe objęte były 8 proc. stawką, a pozostałe 23 proc.

Czy do wniosku można dołączyć więcej niż jedną fakturę ?

Dopuszcza się złożenie więcej niż jedna fakturę np. za zakup i dostawę instalacji PV i oddzielna za montaż instalacji PV. Kwalifikowane są faktury zapłacone od 23 lipca 2019r (łącznie z tym dniem).

Czy wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd należy złożyć osobiście?

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy Mój Prąd”, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział w programie "Mój prąd"?

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy w przypadku posiadania dwóch domów, mogę dostać dofinansowanie dla dwóch instalacji ?

Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Jesteś zainteresowany założeniem instalacji?

Jesteś zainteresowany założeniem instalacji?